USSR

 

 

DMITRY BABENKO

MADE BALBAT

ALEXANDER BELUGIN

DMITRY BULATOV

JURY DOSAEV

VLADIMIR FEDOTOV

KOLOMUCHENKO HELENA

GIK JURI

KONSTANTIN MALAKHOV

SERGHIEJ MIKHAILOV

WILLI R. MELNIKOV

RY NIKONOVA

SERGE SEGAY

SERGEY STOLARENKO

VLADIMIR SUTIAGIN

GERMAN VINOGRADOV

ANATOLY ZHIGALOV

 

 

<<< Back